virtualni organizace

Pravý sloupek
Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.
Pravý sloupek
Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.Text v pravém sloupku.
07.11.2008 13:59:11
Virtuální organizace vs. klasická organizace

Virtuální organizace vs. organizace tradiční
Výsledek diskuze:
Elina Lunová
Martin Kostiha
Martina Preisová
Michaela Kosinová
Veronika Biegoňová

1. Pojem „virtuální organizace“
Virtuální organizace je termín poměrně nový, začíná se objevovat v 90. letech 20. století. Jedná se obvykle o dočasnou skupinu organizací nebo jednotlivců, kteří se spojili za účelem splnění nějakého úkolu. Tato koncepce v současné době nabývá na významu především díky tomu, že v silném konkurenčním prostředí dokáže virtuální organizace efektivně snižovat náklady, pružněji reagovat na změny, vyhovovat požadavkům zákazníků a za zmínku také stojí schopnost efektivněji nakládat se zdroji.

Existují 4 základní charakteristiky virtuálních organizací. Jsou to: klíčové kompetence, flexibilita, důvěra a dokonalost.
Klíčové kompetence představují know-how, zkušenosti a kontakty jednotlivých členů virtuální organizace a vytvářejí tak konkurenční výhodu. Na rozdíl od tradiční organizace se zde nevylučuje i poskytování kompetencí jiným organizacím.
Flexibilita je do jisté míry synonymem virtuální organizace. Přizpůsobování se a pružné reagování na stále se měnící podmínky trhu je základem pro udržení konkurenceschopnosti. U virtuální organizace je lepší přizpůsobivost podmíněna i plošší hierarchickou strukturou. Ta zabezpečuje vyšší úroveň odpovědnosti a samostatnosti v rozhodování jednotlivých subjektů a vede ke komplexnějšímu a rychlejšímu fungování organizace jako celku. Na rozdíl od tradičních organizací, kde je hierarchie strmější a pravomoci omezené.
Důvěra je taktéž velmi důležitá. Ve virtuální organizaci jednáte s člověkem, kterého jste nikdy neviděl a nemluvil jste s ním ani osobně. Proto je celý vztah založen na vzájemné důvěře.
Poslední charakteristikou je dokonalost. Od virtuálních organizací je přímo očekávána. Je potřeba, aby veškeré procesy probíhaly včas a k maximální spokojenosti koncového klienta.

2. Základní rozdíly mezi tradiční a virtuální organizací

Co se týká přímých rozdílů mezi organizacemi tradičními a virtuálními, za základní lze považovat znaky v následující tabulce :

ZNAK/ TRADIČNÍ/ VIRTUÁLNÍ
Organizační struktura /Různě strmá hierarchie/ Velmi plochá
Moc manažerů/ Vysoká/ Omezená
Schopnost reakce na změnu/ Méně pružná/ Flexibilní
Manažerské styly/ Všechny/ Pouze demokratické
Komunikace/ Osobní i neosobní/ Neosobní
Geografické rozmístění/ Centralizovaná nebo rozptýlená/ Vždy rozptýlená
Informační systém/ Nástroj firemní efektivity/ Součást organizační
struktury
Převládající směr informačních toků/ Vertikální/ Všemi směry

3. Jakých omezení tradičních organizací se zbavím
• Účastníci mohou být rozmístěni po celém světě
• Zapojení i nemobilních pracovníků (mateřská dovolená)
• Úspory za kancelářské prostory
• Flexibilní pracovní doba

4. Jaké nové možnosti virtuální organizace nabízejí
• Konkurenční výhoda ve formě klíčových kompetencí různých pracovníků (nemobilních, v jiných částech světa, nemocných apod.)


5. Jakých výhod tradičních organizací se zbavím
Největšími problémy virtuální organizace jsou například jistá forma „neosobního přístupu“. Manageři nemají možnost aplikovat interpersonální dovednosti a zároveň osobní kontakt s klientem není nic, co by mohlo vzájemným vztahům uškodit – právě naopak. Další nevýhodou je samozřejmě fakt, že tato forma organizace nelze aplikovat na všechny druhy společností (těžko si například představit virtuální sklárnu). Otázka důvěry zůstává také velmi sporná. Právní řády některých zemí příliš virtuálním organizacím nenahrávají. Další nevýhodou je, do jaké míry je pro nás stále výhodný outsourcing (tato otázka se vyskytuje však jen v některých činnostech, obecně je outsourcing ve firmě považován za jakési „plus“).

Shrneme-li výše uvedené, virtuální organizace postrádá následující:
• Osobní a neverbální komunikaci
Člověk, jakožto tvor společenský potřebuje živý kontakt, potřebuje cítit empatii a porozumění, to ve virtuální organizace možné není a účastníci se po čase mohou cítit nemotivovaní a frustrovaní.
• Kontrolu nad jednotlivými subjekty virtuální organizace
Manažer má ve virtuální organizaci velmi ztíženou pozici. Musí se obejít bez klasických manažerských kompetencí, jakými jsou interpersonální role, koučování apod. Je omezena schopnost vedení lidí, motivování pracovníků k lepším výsledkům a udržení týmového ducha. Manažer například ztrácí možnost rozpoznat hrozící nebezpečí vznikajících problémů uvnitř týmu, které si spolupracovník dusí v sobě a které čekají na nejnevhodnější chvíli k vyplutí na povrch.
• Aplikovatelnost na veškerá odvětví (sklářství, výroba pneumatik)

Virtuální organizace je náročnější na:
• dokonalý software
• ochranu know-how – je zde větší nebezpečí úniku informací

6. Závěr
Na základě všeho výše uvedeného, dospíváme k určitým závěrům, a to zejména k tomu, že virtuální organizace má budoucnost. Otázkou času je pouze její zdokonalení a přizpůsobení se požadavkům jednotlivých společností, vytvoření mezinárodních pravidel a právního rámce. Vzhledem k současné situaci a procesu globalizace, kde jedná společnost může působit ve všech zemích světa, tato forma organizační struktury se jeví téměř nezbytnou, jelikož její časová flexibilita je obrovskou konkurenční výhodou. Komunikace v rámci virtuální organizace nese také určitá rizika, například v obchodní praxi hraje velkou roli neverbální komunikace, kde podle chování člověka se dá určit další strategie domlouvání, vyjednávání nebo řízení. Virtuální organizace tuto možnost postrádá, ale v dnešní době jako východisko se nabízí použití webové kamery, dokonce tímto způsobem se dají pořádat on-linové konference. Nesmíme přehánět ani podceňovat funkci virtuální organizace, jak jíž bylo řečeno, člověk je společenský tvor, a osobní setkání je zárukou vytvoření pevných obchodních a přátelských vztahů.
autor tym 3 @  
0 Komentářů:
přidat komentář
<< Domů
 
O autorovi
 poslat vzkaz autorovi
Aktuální články
Archiv
RSS

obsah | komentáře

Template by

Free Blogger Templates

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se